โทร 0654245244
Line ID @LUXECARRENT
บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

เงื่อนไขการเช่ารถยนต์

เงื่อนไขการเช่ารถยนต์

1. ผู้เช่าต้องใช้รถเฉพาะภายในประเทศไทย ตามพื้นที่ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้เช่าตามที่ระบุไว้ หากผู้เช่าฝ่าฝืนและผู้ให้เช่าไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เช่าได้ทันที

2. ผู้ให้เช่าจำกัดระยะทางในการใช้รถเช่า โดย “เฉลี่ย” ไม่เกิน 300 กม./วัน (บางวันขับมากบางวันขับน้อย ถัวเฉลี่ยกันได้, ขับไปต่างจังหวัดได้) ถ้าใช้เกินระยะ ผู้ให้เช่าคิดค่ากม.ที่เกิน กม.ละ 5 บาท (กรณี Super Car - Luxury 200 กม.วัน เกิน กม.ละ 50บาท)

3. ราคาเช่ายังไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้เช่าต้องส่งคืนรถเช่าพร้อมน้ำมันเท่ากับที่ได้รับไปในวันที่ส่งมอบรถ มิเช่นนั้นผู้ให้เช่าจะคิดค่าน้ำมันที่พร่องไปขีดละ 300 บาท และมีค่าบริการในการเติมน้ำมัน 200 บาท

4. ยางรถยนต์ หากยางรั่วผู้เช่าต้องซ่อมปะยางมาคืนผู้ให้เช่า หากยางแตกผู้เช่าจะต้องซื้อยางยี่ห้อ และลายตามเดิมให้ผู้ให้เช่าใหม่ ทั้งนี้ ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบถึงเหตุทันที หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

5. หากอุปกรณ์ภายในรถยนต์ทั้งหมด ชำรุดหรือสูญหาย ในระหว่างการเช่ารถยนต์ ผู้เช่าต้องจ่ายค่าปรับทั้งหมดตามรายการที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บ ผู้ให้เช่าจะใช้เกณฑ์ ราคาค่าปรับ 2 เท่าของราคาจริง

6. ผู้เช่า ตกลงให้ ผู้ให้เช่าตรวจสอบ หรือเคลื่อนย้ายรถ เมื่อผู้ให้เช่าเห็นควรให้ดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ให้เช่าหรือรถยนต์คันที่ให้เช่า โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

7. หากผู้เช่าคืนรถเช่าก่อนกำหนดคืนรถ ทางเราไม่สามารถคืนเงินค่าเช่าให้ได้

8. ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าปรับตามใบสั่งและการทำผิดกฎจราจรทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเช่า โดยผู้เช่ามีหน้าที่ชำระค่าปรับตามใบสั่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า(ยกเว้นเรื่องป้ายแดงทางผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ)

9. หากผู้เช่าคืนรถช้ากว่ากำหนด 1 – 4 ชม.คิดค่าเช่าชั่วโมงละ100 ขนาดกลางขึ้นไปคิด200, เกิน 4 ชม.ขึ้นไปคิดค่าเช่า 1 วัน

10. หากผู้เช่า ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้เช่าสามารถริบเงินประกันที่วางตามสมควรได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายเบื้องต้น หากในกรณีที่ค่าความเสียหายเกินกว่าเงินประกัน ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเรียกร้องความเสียหายได้ตามความจริง

11. เงินมัดจำ จะส่งคืนเต็มจำนวนให้ผู้เช่าทันทีหลังจากที่ผู้ให้เช่าทำการตรวจสอบเช็ครถแล้วว่าไม่ปรากฎความเสียหายหรือผิดสัญญาใดๆ  แต่หากผู้เช่ากระทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ทางผู้ให้เช่าสามารถหักค่าเสียหายในเงินมัดจำได้ทันทีโดยต้องแจ้งให้กับทางผู้เช่าทราบ

12. ผู้เช่าใช้รถเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อประกอบธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมายเท่านั้น ผู้เช่าตกลงจะไม่นำรถยนต์ที่เช่า/ยืมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือไปกระทำความผิด และไม่บรรทุกหรือมีสิ่งของผิดกฎหมายในรถ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแห่งรัฐ หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ค่าปรับ และค่าบริการอื่นๆ

1. สูบบุหรี่ในรถยนต์ 5,000 บาท

2. คราบยางมะตอย 5,000-10,000 บาท

3. อาเจียน หรือคราบสกปรกทำความสะอาดยาก 5,000 - 10,000 บาท

4. กุญแจหาย 10,000-30,000 บาท (หรือตามบิล)

5. ค่าบริการเปิดรถ กรณีที่ลืมกุญแจ/กุญแจหาย  (คิดตามระยะทาง)

6. ค่าบริการเติมน้ำมัน กรณีที่ไม่เติมคืนหรือขับเกินที่กำหนด 300-3,000 บาท + 200 บาท (ค่าบริการ)

7. ค่าบริการลากรถ กรณียางแตก ยางรั่ว หรือ อุบัติเหตุ เริ่มต้น 3,000 บาท

8. ค่าบริการ ชำระค่าปรับตามใบสั่ง 300 บาท (ไม่รวมค่าปรับตามใบสั่ง)

9. ค่าปรับเกินเวลาต่อ ชม.ไม่เกิน 4 ชม. CC1.2-1.5 100 บาท/ชม. CC1.6+ 200 บาท/ชม.

10. ค่าเสียหายส่วนแรก กรณีเป็นฝ่ายผิด/ไม่มีคู่กรณี เริ่มต้น 5,000 บาท

LUXE CAR RENT

บริการคุณภาพ ด้วยใจที่รักรถ และส่งมอบรถ ด้วยความสะอาด อบโอโซน พ้นฆ่าเชื้อ ก่อนส่งมอบรถ พนักงานฉีด 4 เข็ม มั่นใจยิ่งขึ้น

โทร : 0654245244